Course Information

 

Certified Trusted Advisor

 


 

 

英國格林多大學工商管理碩士課程

 

Inquiry

 

ChLP

 

Inquiry

 

特許財務策劃師-高階課程

(FChFP Executive Course)

 

副特許財務策劃師(AChFP)課程

      

 

CCFQI

 

保協普通話演講會

 


 

 

保險從業員普通話課程

    

 

認可兒童財商導師課程

 


 

 

IGCSE國際中學教育普通證書

 

Inquiry